User avatar
jakub.d
Forum admin
Forum admin
Posts: 1157
Joined: Oct 30, 2016 6:59 pm
Contact: Send private message

Firmware 3.5.0-FINAL pro Original Prusa i3 MK2.5

Dec 07, 2018 10:37 am

Zdravím všechny,
nový firmware 3.5.0-FINAL je nyní k dispozici! Jedná se o finální verzi, která je doporučená pro všechny uživatele 8-)

Co je nového?

Stručný přehled:
- Oprava Z-levellingu
- Opravy M500 - M503
- Opraveny překlady
- Opraveno zobrazení ukazatele průběhu během M600
- Opraveny časové limity komunikace během pozastavení tisku

3.5.0-RC1
- Vylepšeno pozastavení tisku
- Opravena chyba týkající se předehřevu
- Při selhání Mesh bed levellingu dojde k zapnutí kalibrace osy Z
- Rychlejší zavádění filamentu
- Minimální teplota pro extruzi změněna na 175°C ve všech případech
- Oprava zobrazení zbývajícího času nad 100 hodin (případ #1231)
- Vylepšený průvodce pro sestavené tiskárny
- Opravena chyba ve statistikách (případy #1151, #931)
- Výměna filamentu (M600): Vytvořit prostor pro otevření idleru
- Monitoring napájení vyhřívané podložky (MK3)
- Standardní G-Cody pro nastavování TMC proudů (MK3)
- Detekce nárazu -> opravena chyba týkající se zastavení tisku (MK3)
- Přidán francouzský jazyk
- Další obecná vylepšení

Vylepšení týkající se tiskáren s MMU2 jednotkou:

3.5.0-FINAL
- Opravena závislost FINDA sondy na optickém senzoru (MMU2)

3.5.0-RC1
- Zlepšení týkající se tisku v "Single" módu (nový Tx kód, kódy Tc a T? opraveny)
- Přidána funkce Zavést do trysky
- Chytřejší nahřívání trysky
- Opravena Kalibrace první vrstvy / Průvodce
- Filament senzor (závislost na optickém senzoru opravena)
- Opraven chyba týkající se T? menu a rychlosti posunu
- Motor extruderu se při spuštění T-kódu vypíná (MK3)
- Vylepšeno menu funkce Auto deplete (SpoolJoin)
- Výměna filamentu (M600): vylepšená synchronizace zpráv

Detailní rozpis změn:

Oprava Z-levellingu: 3.5.0-FINAL
Funkce zvaná "Chyba Mesh bed levellingu spouští automatickou kalibraci osy Z" byla přidána v předchozí verzi firmwaru. Tato funkce obsahovala chybu, která způsobovala, že se kalibrační koordináty osy Z posunuly. Nyní je tato chyba opravena.

Opravena závislost FINDA sondy na optickém senzoru: 3.5.0-FINAL
V předchozí verzi firmwaru jsme zlepšili nezávislost FINDA sondy na optickém senzoru filamentu. Pořád ale existovala možnost, že bude FINDA vypnutá v případě, že dojde k poškození nebo odpojení optického senzoru. Tato chyba je nyní opravena.

Oprava M500 - M503: 3.5.0-FINAL
V předchozí verzi firmwaru jsme vylepšili funkce pro ukládání nastavení do EEPROM a jejich následné načítání (M500-M503), abychom v budoucnu dosáhli lepší spolehlivosti a vyhnuli se problémům, ke kterým docházelo ve firmwaru 3.4.0. Nyní jsme opravili inicializaci nových proměnných, které byly do M500 přidány v nedávné době. Pokud jste narazili na problémy s pomalým pohybem osy Z ve verzi 3.5.0-RC1, prosíme, aktualizujte na verzi 3.5.0. Jinak z hlediska uživatele nedochází k žádným změnám.

Vylepšené pozastavení tisku:
Nové pozastavení tisku reaguje okamžitě (aniž by se čekalo na dokončení pohybů, které zrovna probíhají, nebo na dokončení všech příkazů ve frontě).

Opravena chyba týkající se předehřevu:
Ve starších firmwarech existovala oblast, ve které docházelo k chybě předehřevu. Pokud by byl termistor poškozen během předehřevu určitým způsobem (odpor poškozeného teristoru by byla v oblasti odpovídající naměřené teplotě nad 150°C), nebyl by detektována chyba předehřevu.
Nyní tato funkce funguje tak, jak má.

Vylepšený tisk v jednomateriálovém módu (tiskárny s MMU2):
Když používáte tiskárnu s MMU2 pro tisk v jednomateriálovém módu (používáte pouze jeden filament), tiskárna se uživatele zeptá, který filament má pro tisk použít. V G-codu je použitý kód "T?", který otevírá menu pro výběr filamentu a následně zavede vybraný filament do trysky. Znamená to, že tiskárna musí být předehřátá, když je kód "T?" spuštěn. To znamená, že uživatel musí čekat, dokud se tiskárna nepředehřeje - teprve pak se zobrazí menu. Aby byl jednomateriálový tisk více uživatelsky přívětivý, přidali jsme nové kódy "Tx" a "Tc". Tx otevírá menu pro výběr filamentu a zavede filament k podávacím kolečkům Bodntech. Tento G-code může být spuštěn i v případě, že tiskárna ještě není předehřátá. Kód Tc pak pokračuje se zaváděním filamentu (od Bondtech koleček do trysky). Tyto dva G-cody umožňují to, aby si uživatel vybral filament na začátku tisku, aniž by musel čekat na to, až tiskárna dosáhne požadované teploty. Tyto dva G-cody ještě nejsou implementované v nastavení Slic3ru. Pokud je chcete vyzkoušet, zde je počáteční část G-codu jako příklad:

Code: Select all

M73 P0 R3 M73 Q0 S3 M201 X1000 Y1000 Z1000 E5000 ; sets maximum accelerations, mm/sec^2 M203 X200 Y200 Z12 E120 ; sets maximum feedrates, mm/sec M204 P1250 R1250 T1250 ; sets acceleration (P, T) and retract acceleration (R), mm/sec^2 M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E1.50 ; sets the jerk limits, mm/sec M205 S0 T0 ; sets the minimum extruding and travel feed rate, mm/sec M107 M107 M115 U3.4.1 ; tell printer latest FW version M83 ; extruder relative mode M104 S215 ; set extruder temp M140 S60 ; set bed temp Tx M190 S60 ; wait for bed temp M109 S215 ; wait for extruder temp G28 W ; home all without mesh bed level G80 ; mesh bed levelling G21 ; set units to millimetres ;go outside the print area G1 Y-3.0 F1000.0 G1 Z0.4 F1000.0 ; select extruder Tc ; purge line G1 X55.0 E8.0 F2000.0 M73 Q0 S3 M73 P0 R3 G1 Z0.3 F1000.0 G92 E0.0 G1 X240.0 E25.0 F2200.0 G1 Y-2.0 F1000.0 G1 X55.0 E25 F1400.0 G1 Z0.20 F1000.0 G1 X5.0 E4.0 F1000.0
Dále jsme opravili funkci "T?". Jednalo se o chybu, které způsobovala, že nebylo možné tisknout přes USB (například s Octoprintem).

Selhání Mesh bed levellingu spustí kalibraci osy Z:
V předchozích verzích firmwaru platilo to, že pokud došlo k selhání kalibrace Mesh bed levelling, skončila kalibrace chybovou hláškou. Uživatel pak musel tiskárnu resetovat a chybu opravit. Mesh bed levelling selže v případě, když je koordinát osy Z výše nebo níže, než kde jej P.I.N.D.A. senzor očekává nebo pokud není nalezen vůbec. Pokud se nejedná o hardwarovou chybu (poškozené kabely atd.), pak je tato chyba způsobená vychýlenou osou X a může být jednoduše opravena spuštěním kalibrace osy Z. V současné verzi firmwaru už není uživatel nucen tiskárnu restartovat a chybu ručně opravovat. Namísto toho se objeví zpráva na displeji a dojde ke spuštění procedury zvané "Z-levelling". Z-levelling je v podstatě první část kalibrace osy Z, která sestává z toho, že osa Z vyjede až na úplný vršek tiskárny, kde dojde k zarovnání osy. Jakmile je kalibrace Z-levelling dokončena, tiskárna opět provede Mesh bed levelling and tiskárna pak pokračuje v tisku.

Přidáno menu Zavést do trysky (tiskárny s MMU2):
Uživatelé nyní mají možnost zavést filament pomocí příkazu v menu nejen do MMU2 jednotky, ale až přímo do trysky. To je užitečné v případě, že na tiskárně s MMU2 tisknete G-cody určené pro MK3/MK2.5

Chytřejší nahřívání trysky v MMU2 módu:
Pokud se tiskárna dostane do stavu, kdy je pro pokračování v tisku potřebný uživatelský zásah (chybu signalizují blikající LEDky na MMU2: například chyba týkající se nezavedeného filamentu během T-příkazů) a zůstává v tomto stavu po více než 5 minut, pak tiskárna automaticky vypne vyhřívání a "zaparkuje" extruder do určité pozice. Poté, co je problém odstraněn, tiskárna automaticky zahřeje trysku na provozní teplotu, "odparkuje" extrude ra pokračuje v tisku. Někdy je však nutné (například když vysunutí filamentu selhalo a uživatel chce akci opakovat) nebo užitečné (předehřát trysu v předstihu může ušetřit čas) předehřát trysku ještě předtím než problém na MMU2 začnete odstraňovat. V současné verzi firmwaru jsme přidali možnost obnovit uloženou hodnotu teploty trysky jedním kliknutím. Teplota trysky se navíc vždycky zobrazuje na poslední řádce displeje tiskárny.

Opravena kalibrace první vrstvy / Průvodce (pro tiskárny s MMU2):
Došlo k vylepšení sekvence, při které se vybírá, jaký PLA filament bude použit pro kalibraci první vrstvy. Pokud spouštíte Průvodce na tiskárně s MMU2, je možné vysunout nebo vyjmout filament předtím, než zavedete nový PLA filament.

Vylepšeno menu pro funkci Auto Deplete / SpoolJoin (tiskárny s MMU2):
Funkce Auto Deplete (SpoolJoin) nyní může být zapnuta nebo vypnuta i během tisku z menu na displeji tiskárny. Funkce je nyní závislá na filament senzoru (pokud je filament senzor vypnutý, funkce v menu není k dispozici).

Senzor filamentu pro tiskárny s MMU2 - opravena závislost na optickém senzoru:
V kódu byla chyba, která způsobovala, že senzor filamentu (F.I.N.D.A.) nemohl být aktivován na tiskárnách, které měly optický senzor filamentu poškozený nebo odpojený. Tato chyba je nyní opravena.

Vylepšený Průvodce pro sestavené tiskárny:
Průvodce pro sestavené tiskárny nyní obsahuje všechny kroky, které jsou popsané v našich příručkách, a které jsou nezbytné pro přípravu tiskárny k tisku.
- Odstranění pomocného materiálu
- Odstranění testovacího výtisku
- Kalibrace osy Z
- Vyjmutí filamentu
- Zavedení nového filamentu

Monitoring napájení vyhřívané podložky (MK3):
Přidali jsme možnost monitoringu napájení vyhřívané podložky. Detaily lze zobrazit přes menu Podpora -> Napeti. Běžné hodnoty jsou kolem 24 voltů. Pokud se v menu zobrazuje nulová hodnota, znamená to, že je pojistka vyhořelá a je potřeba ji vyměnit.

Nastavování TMC proudů (G-cody) (MK3):
Standardní G-code M907 může být nyní použit k nastavování proudů v motorech na tiskárně MK3. Použití je stejné jako na tiskárnách MK2: M907 Sxxx, kde xxx je proud v miliampérech. Mějte prosím na paměti, že nesprávné nastavení těchto hodnot vede k poškození tiskárny.

Nastavování TMC proudů (G-cody) (MK3):
Standardní G-code M907 může být nyní použit k nastavování proudů v motorech na tiskárně MK3. Použití je stejné jako na tiskárnách MK2: M907 Sxxx, kde xxx je proud v miliampérech. Mějte prosím na paměti, že nesprávné nastavení těchto hodnot vede k poškození tiskárny. Nestandardní G-cody M910-M918 byly vypnuty. Lze je ale opětovně povolit odkomentováním řádku #ifdef TMC2130_SERVICE_CODES_M910_M918 v Configuration_prusa.h a novým zkompilováním aplikace.

Detekce nárazu -> opravena chyba se zastavením tisku (MK3):

Po třech po sobě jdoucích nárazech je tisk pozastaven a uživatel je dotázán, zda chce tisk zcela zrušit. V této funkci (zastavení tisku na základě detekce nárazu) byla chyba. Ta je nyní odstraněna.

M600: synchronizace zpráv, vytvořit prostor pro otevření idleru:
Synchronizace zpráv týkající se zavedení filamentu na tiskárnách s MMU2 byla vylepšena.
Pokud vyjmutí filamentu selže během výměny filamentu, uživatel je požádán, aby otevřel idler a manuálně vytáhl filament ven. Přidali jsme pohyby extruderu, aby byla tato operace snazší na provedení.

Přidán francouzský jazyk:
Přidali jsme francouzštinu. Jedná se o work-in-progress verzi a finální verze bude k dispozici ve finálním vydání 3.5.0.
---

Podporované tiskárny:
Original Prusa i3 MK3
Original Prusa i3 MK3 Multi Material 2.0
Original Prusa i3 MK2.5
Original Prusa i3 MK2.5 Multi Material 2.0

Odkaz ke stažení:
https://www.prusa3d.cz/ovladace

Předchozí vydání:
https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmwa ... v3.5.0-RC1

Návod na flashování firmwaru:
https://manual.prusa3d.com/Guide/Aktual ... re+v1.4/67

Bugy můžete nahlásit zde:
https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/issues

Jako vždy přejeme ničím neruší tisk a těšíme se na vaši zpětnou vazbu
Assembly manuals / Knowledge Base
Manuály pro složení / Centrum nápovědy

The guy behind Prusa assembly manuals...

Return to “Obecná diskuze, oznámení a novinky”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests