Regulamin

Właściciel sklepu i dostawca towaru: Prusa Research s.r.o. (dostawca)

Siedziba biura: Partyzánská 188/7A, 17000, Praga 7

NIP: 24213705

REGON: CZ24213705

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Miejski Sąd w Pradze, wydział C nr 189253

email: info@prusa3d.com

 

 

1. Informacje ogólne1.1.   Niniejszy Regulamin zakupu towarów w sklepie internetowym http://shop.prusa3d.com/pl/ (zwanym dalej „sklepem internetowym”) reguluje wzajemne prawa i obowiązki stron powstałych w związku umową zawieraną pomiędzy Prusa Research s.r.o. (zwanym dalej "Dostawcą") oraz inną osobą fizyczną lub prawną (zwaną daje "Kupującym"). Wszelkie umowy są zawierane zgodnie z prawem Republiki Czeskiej. Jeżeli Kupującym jest osoba fizyczna wszelkie kwestie nieregulowane w niniejszym regulaminie są regulowane na podstawie Kodeksu Cywilnego (nr 40/1964 Sb.) oraz ustawy o Ochrone Praw Konsumenta  (nr 634/1992 Sb.) w brzmieniu obowiązujących przepisów prawnych. Jeśli Kupującym jest osoba prawna wszelkie kwestie podlegają Kodeksowi Spółek Handlowych  nr. 513/1991 Sb., w brzmieniu obowiązujących przepisów prawnych. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy kupna - sprzedaży. Umowa kupna - sprzedaży jest sporządzona w języku polskim.


1.2.   Niniejszy Regulamin obowiązuje przy zawieraniu wszelkich umów pomiędzy Dostawcą a Kupującym. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Regulaminu. Zmienione warunki zostaną uaktualniane na stronie internetowej http://shop.prusa3d.com/pl/. Niniejsze ustanowienie nie dotyczy praw i obowiązków powstałych w trakcje obowiązywania poprzednich warunków Regulaminu.


1.3.   Zawierając umowę kupna - sprzedaży Kupujący potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem sklepu i wyraża jego akceptację. Przed dokonaniem zamówienia, kupujący jest odpowiednio poinformowany o treści Regulaminu oraz ma możliwość zapoznania się z jego warunkami. Zawarte umowy kupna - sprzedaży są archiwizowane przez Dostawcę w celu ich realizacji, Dostawca zobowiązuje się do nieudostępniania ich osobom trzecim. Poszczególne etapy prowadzące do zawarcia umowy wynikają z procesu zamówienia w sklepie internetowym http://shop.prusa3d.com/pl/. Kupujący przed wysłaniem zamówienia ma prawo do jego kontroli i wprowadzenia ewentualnych poprawek.  Regulamin sklepu jest dostępy na stronie internetowej http://shop.prusa3d.com/pl/, a kupujący ma prawo do jego archiwizowania i kopiowania.

 

2. Zawarcie umowy kupna - sprzedaży

2.1.  Na stronie internetowej sklepu można znaleźć towar, który oferuje Dostawca wraz z cenami poszczególnych produktów. Ceny produktów są podane z wliczonym podatkiem VAT oraz innymi opłatami jak np. podatek od recyklingu czy opłata za prawa autorskie. Oferta produktów i ch ceny są aktualne przez cały czas ich widoczności na stronie internetowej sklepu. Oferty sprzedaży umieszczone na stronie internetowej sklepu nie są wiążące, a sprzedający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna - sprzedaży dotyczącej niniejszych produktów. .

2.2.   Kupujący dokonuje zamówienia poprzez wypełnienia formularzu zamówienia na stronie internetowej sklepu. Przed wysłaniem zamówienia kupujący ma możliwość kontrolować i zmieniać informacje wprowadzone do zamówienia wraz z możliwością poprawiania błędów, powstałych podczas wprowadzania danych w formularzu zamówienia. Obowiązują ceny produktów z momentu zamówienia. 


2.3.   Po wysłaniu zamówienia, Dostawca niezwłocznie powiadomi Kupującego o przyjęciu zamówienia pośrednictwem emaila wysłanego na adres wskazany przez Kupującego. Dostawca ma prawo, w zależności od charakteru zamówienia (ilości towaru, ceny zakupu, szacowany koszt transportu) żądać od Kupującego dodatkowego potwierdzenia zamówienia ( np. pisemnego lub telefonicznego). .

2.4.   Stosunek umowny między Dostawcą a Kupującym powstaje w momencie potwierdzenia zamówienia (akceptacji), które Dostawca wysyła Kupującemu pocztą elektroniczną na adres Kupującego lub na konto użytkownika z oznaczeniem: "finalne potwierdzenie zamówienia". Kupujący przyjmuje do wiadomości, że sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna - sprzedaży.

2.5.   Kupujący zobowiązuje się do korzystania ze środków umożliwiających komunikację na odległość przy zawieraniu umowy kupna - sprzedaży. Koszty powstałe w wyniku korzystania z tych środków w celu realizacji zamówienia (koszt internetu, koszty rozmów telefonicznych) ponosi Kupujący.

 

 

3. Warunki płatności i ceny towaru

3.1.  Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen. Aktualne ceny zostają potwierdzone przez Dostawcę w momencie potwierdzenia zamówienia. 

3.2.   Warunkiem realizacji zamówienia jest płatność w gotówce przy odbiorze towaru lub skorzystania z innej z metod płatności wymienionych poniżej. Dostawca uprawniony jest do żądania wpłaty przed dostawą w wysokości do 100% wartości zamówienia. W przypadku gdy wymagana jest przedpłata, dostawca jest zobowiązany do wystawienia dokumentu  "Faktury zaliczkowej". Po dostarczeniu towaru wartość zaliczki zostanie odliczona od wartości faktury.

Sposoby płatności:

płatność online poprzez bramki płatności (np. karta płatniczą)
możliwość dokonaniu przelewu na konto bankowe

3.3.   Umowa kupna - sprzedaży nie obejmuje instalacje ani montaż towaru .

3.4.   Wraz z umową kupna - sprzedaży Kupujący zobowiązany jest to zapłaty dostawcy za poniesienie kosztów związanych z pakowaniem oraz dostawą zamówienia. O ile nie zaznaczono inaczej, rozumnie się przez to cenę zakupu oraz koszty związane z dostawą produktu. Dodatkowe opłaty za wysyłkę i opakowanie pojawią się w Twoim koszyku przed zakończeniem zamówienia.

3.5.   W przypadku płatności bezgotówkowej, kupujący musi podać symbol faktury. W przypadki płatności bezgotówkowej przez kupującego, kupujący ma obowiązek zapłacić odpowiednią kwotę na konto dostawcy.

3.6.   Wszelkie rabaty oferowane przez dostawcę kupującemu nie mogą być łączone.

3.7.    W ramach umowy jest wystawiony kupującemu dokument zakupu - faktura. Dostawca jest płatnikiem podatku od wartości  zakupu.  Dokument zakupu - dostawca przesyła fakturę kupującemu formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej.

 

4. Koszt i czas dostawy

4.1.   Dostawy będą przedmiotem wykonania, w zależności od dostępności produktów oraz możliwości dostarczenia zamówienia przez dostawców jak w najkrótszym czasie, zazwyczaj 1-5 dni robocze. W rzadkich przypadkach, czas realizacji może się wydłużyć. Punkt odbioru przesyłki jest ustalany przez kupującego. Za zrealizowanie zamówienia uznaje się dostarczenie przesyłki na podany adres w zamówieniu  przez kupującego.  Transport na adres wskazany przez kupującego zapewnia dostawca. Przesyłka towaru zawiera dokument potwierdzający odbiór zamówienia, instrukcje użytkowania produktów języku polskim, kartę gwarancji (jeżeli prducent dołączył do produktu). Jeżeli dostawca nie dołączył karty gwarancyjnej produktu, funkcję tę pełni faktura. 


4.2.  Transport przesyłki zapewnia dostawca na adres podany w zamówieniu  na terenie  Czech, Słowacji i Polski. Koszty transportu zamówienia jest zależny od wybranego środka transportu. Sposób doręczenia przesyłki kupujący określa podczas tworzenia zamówienia.


4.3.    Po dostarczeniu zamówienia przez przewoźnika, zaleca się dokładnie sprawdzić  towar niezwłocznie po jego otrzymaniu. Jeżeli opakowanie jest uszkodzone lub znajdują się na nim ślady, które mogą wskazywać na  uszkodzenie towaru,  zalecamy, nie przyjmować zamówienia albo sporządzić sprawozdanie o uszkodzeniu przesyłki podczas usługi transportu z osobą, która nam dostarczyła produkt.

Sporządzone sprawozdzanie pomoże nam w reklamacji zamówienia.

4.4. Podpisując dokument dostarczenia przesyłki przez kupującego wyraża on zgodę na przyjęcie przesyłki, tym samym  potwierdza, że towar nie jest uszkodzony mechanicznie. Zalecamy przed podpisem dokumentu dobrze skontrolować opakowanie oraz urządzenia starannie zapakowane w folię.

 

5. Odstąpienia od umowy

5.1.   Anulowanie zamówienia przez kupującego - kupujący ma prawo do anulowania zamówienia w momencie przed wysłaniem zamówienia do kupującego, bez żadnych dodatkowych konsekwencji. Zamówienie można anulować telefonicznie albo wysyłając email na adres info@prusa3d.com .

5.2.   Prawo od odstąpienia od umowy zawarte jest w prawach konsumenta. W przypadku zakupu towaru za pośrednictwem przedsiębiorstwa (należy podać numer identyfikacyjny przedsiębiorstwa) prawo od anulowania zamówienia nie istnieje. W takim przypadku sprzedaż nie jest regulowana przy pomocy Kodeksem Cywilnym, ale Kodeksem Handlowym.

5.3.   Kupujący ma świadomość,że zgodnie z prawem § 53 pkt 8 Nr 40/1/1964 sb, Kodeks cywilny, z późniejszymi zmianami ("Kodeks Cywilny" wg czeskiego prawa) między innymi: nie można odstąpić od umowy kupna - sprzedaży na życzenie kupującego, gdzie  towary podlegają szybkiemu zniszczeniu, zużyciu, nie można odstąpić od umowy kupna - sprzedaży  nagrań audio i wideo oraz programów komputerowych, nie można odstąpić od umowy kupna - sprzedaży  czasopism, gazet, w celu uniknięcia uszkodzenia opakowania przez kupującego.


5.4.   Jeżeli sprawa nie dotyczy artykułu 5.3 lub w innych przypadkach, gdy nie można odstąpić od umowy kupna - sprzedaży, kupujący, zgodnie z § 53 pkt 7 Prawa Cywilnego, ma  prawo do odstąpienia umowy do 14 dni od daty otrzymania towaru bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy musi być doręczone do 14 dni od doręczenia towaru. Dokument o odstąpieniu umowy kupna - sprzedaży, kupujący może wysłać na adres dostawcy: Prusa Research s.r.o, Prvního pluku 621/8a, 186 00 Praga 8 či na adresu poczty elektronicznej  info@prusa3d.com .

5.5.   W przypadku odstąpienia od umowy, dostawca zwróci kwotę kupującemu do 14 dni od momentu zwrócenia towaru. Dostawca ma prawo do zwrotu kwoty kupującemu w momencie otrzymana zwróconego towaru.

5.7.   Kupujący ma świadomość, że w przypadku zwrócenia zamówienia, towar będzie uszkodzony, zużyty lub częściowo zużyty, dostawcy przysługuje prawo do roszczenia się o zwrócenie kosztów przez kupującego za spowodowane szkody . Dostawca jest uprawniony do otrzymania zwrotu kwoty zakupu  oraz do zwrotu poniesionych kosztów związanych ze zwrotem towaru.


5.8.   Jeżeli zamówienie jest dostarczane jako prezent, zawarta jest umowa darowizny pomiędzy kupującym a sprzedającym z warunkiem wygaśnięcia, że w przypadku odstąpienia od umowy kupa-sprzedaży  przez nabywcę, umowa darowizny wygasa,a kupujący wraz z towarem powinien zwrócić sprzedającemu towar.

5.9.   Anulowanie zamówienia ze strony dostawcy - dostawca ma prawo do anulowania zamówienia lub anulowania częściowo zamówienia w przypadku gdy: towar nie jest już produkowany, już nie dostarcza towaru lub znacznie się zmieniła cena towaru dostawcy,  jak również w przypadku błędu w cenie (tj. ceny różnią się od innych cen tego typu produktów). Za błąd w cenie towaru uważa się, na przykład nieświadome wpisanie trzech liczb na miejscu czterech a inne oczywiste pomyłki w pisowni. W takiej sytuacji sprzedawca kontaktuje się bezpośrednio z kupującym w celu dalszego uzgodnienia toku postępowania. W sytuacji gdy, kupujący już zapłacił część lub całą kwotę zakupu , dostawca tę kwotę ponownie zwróci na konto bankowe kupującego lub pośle na adres kupującego w jak najkrótszym terminie, najpóźniej do 14 dni od daty anulowania zamówienia ze strony sprzedawcy.

 

6. Odpowiedzialność za wady, gwarancja, problemy z umową.

6.1.   Zaleca się, przed pierwszym użyciem towaru, zapoznanie się z warunkami gwarancji przez kupującego, w tym instrukcji obsługi w języku polskim a następnie zastosować podane informacje. W przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia towaru w skutek nie dostosowania się do zaleceń producenta, uszkodzenie powstałe nie będzie naprawiane w ramach gwarancji. Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie sprzedaży.

6.2.   Okres gwarancji jest określony dla każdego produktu w jego opisie. Jeśli dany produkt posiada gwarancję, obowiązuje ona od dnia zrealizowania zamówienia. W przypadku gdy produkt, nie ma gwarancji, jej funkcje pełni faktura.

6.3.   Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia towarów (lub ich części) spowodowane przez użycie. Krótszy cykl życia produktu w tym przypadku nie jest uważane za wadę i nie może być reklamowany. Na żądanie konsumenta dostawca dostarcza gwarancje na piśmie (gwarancja). Może  być zastąpiony dowodem zakupu rzeczy, jeśli sprzedający zawiera nazwę firmy, numer identyfikacyjny i adres. Jeśli podano więcej niż rękojmie, sprzedający określają zakres i warunki gwarancji w formie oświadczenia w karcie gwarancyjnej.

6.4.   Klientom , którzy zakupili  towary na potrzeby działalności gospodarczej lub do sklepu z danym produktom, okres gwarancji nie jest określony poprzez Kodeks Cywilny. W tym przypadku okres gwarancji określa konkretny dostawca towaru do Polski. Okres gwarancji podany na naszej stronie są przeznaczone jedynie dla konsumenta, a nie dla przedsiębiorców, którzy kupują towary w ramach swojej działalności gospodarczej (zakup na działalność gospodarczą).


6.5.   Prawa i obowiązki stron w zakresie odpowiedzialności dostawcy  za wady, w tym gwarancji dostawcy, podlegają powszechnie obowiązującymi przepisami (w szczególności postanowienia § 612 i nast. Kodeksu Cywilnego wg prawa czeskiego).

6.6.   Dostawca jest odpowiedzialny na zapewnieniu kupującego , że sprzedany produkt  jest zgodny z umową i nie posiada wad . Umowa kupna - sprzedaży oznacza, że sprzedany produkt jest dobrej jakości a właściwości użytkowe zapisane są w umowie  przez dostawcę, producenta lub jego przedstawiciela, lub na podstawie ich reklamy, czy jakość i właściwości użytkowe produktu tego typu, spełniają  wymogi przepisów, czy jest w odpowiedniej ilości, rozmiarze, wagi a odpowiada celom, którym sprzedający stwierdza w jakich okolicznościach używa się dany produkt.

6.8.   Jeżeli sprawa dotyczy usunięcia wady w produkcie, kupujący ma prawo do bezpłatnego i terminowego usunięcia wady, wymiany wadliwego towaru lub jego części, jeżeli charakter wady jest nieproporcjonalny a gdy postępowanie jest niemożliwe, kupujący ma prawo do obniżenia ceny produktu lub do odstąpienia od umowy. Jeżeli powstała wada uniemożliwia prawidłowe użytkowanie produktu, kupujący ma prawo do wymiany towarów lub do odstąpienia od umowy kupna - sprzedaży. Jeżeli wady wystąpiły u większej liczby zamówionych produktów lub wystąpiły wielokrotnie a to uniemożliwia prawidłowe użytkowanie towaru, kupujący ma prawo do wymiany towarów lub do odstąpienia od umowy kupna - sprzedaży. Jeżeli dotyczy to nienaprawialnych wad, kupujący ma prawo do  wymiany produktu, obniżenia ceny produktu lub o odstąpienie od umowy.

6.9.   Jeżeli produkt według kupującego nie jest zgodny z umową kupna - sprzedaży ( sprzeczna z umową kupna - sprzedaży), kupujący ma prawo żądać  od dostawcy do otrzymania produkt doprowadzonego do stanu zgodnie zawartą umową zakupu, bez niepotrzebnej zwłoki czasu, może być to naprawa lub wymiana towaru; chyba że takie postępowanie jest niemożliwe, kupujący może domagać się od dostawcy obniżki ceny zamówionego produktu lub o odstąpienie od  umowy. Nie dotyczy to, gdy w momencie kupujący wiedział o naruszeniu umowy kupna - sprzedaży lub sam nie wywiązał się z umowy. Za naruszenie umowy, które wystąpi w trakcie 6 miesięcy od dnia dostarczenia zamówienia, uważa się za naruszenie w momencie jego przyjęcia, chyba że wynikło to przypadkowo lub dowiedziono inaczej.

 

6.10.   Za wady wyniku szybkiego niszczenia lub zużycia produktu, dostawca nie odpowiada. Dostawca odpowiada za wady, które powstały sprzecznie z umową, odkryte w okresie gwarancji.

6.11.   Prawa kupującego wynikają z odpowiedzialności dostawcy za wady, w tym odpowiedzialności gwarancyjnej za wady, kupujący korzysta z dostawcy : Prusa Research s.r.o., Prvnho pluku 621/8, 186 00 Praga 8. Za moment roszczenia o reklamacje, uznaje się moment, w którym dostawca otrzyma od kupującego reklamowany towar.

6.12.   Dostawca rozpatruje zgłoszenie o reklamacji w jak najkrótszym czasie , w sprawach skomplikowanych w terminie 30 dni roboczych. Okres realizacji reklamacji obejmuje czas w zależnego od rodzaju usługi, która wymaga fachowej oceny wad. Reklamacja, w tym usunięcie wad, zostaną wykonane  bez zbędnej zwłoki, w terminie trzydziestu (30) dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku, jeżeli dostawca  bez konsultacji z kupującym nie postanowi inaczej. Po tym okresie, kupujący ma takie same prawa, jak w przypadku gdy wady,nie mogły być usunięte. Dostawca jest odpowiedzialny za wady zakupionego  produktu . Jednak w przypadku gdy, w karcie gwarancyjnej podany jest inny przedsiębiorca naprawy, który znajduje się u dostawcy lub w innym najbliższym miejscu dla kupującego, kupujący może skorzystać z prawa do naprawy zakupionego produktu u wyznaczonego przez dostawce przedsiębiorcy o dokonanie napraw gwarancyjnych. Jeśli nie jest to możliwe, naprawę musi zapewnić dostawca. Lista punktów serwisowych można znaleźć w karcie gwarancyjnej lub na osobnym załączniku do gwarancji lub za pomocą kontaktu z biurem drogą  telefoniczną. W przypadku wyraźnie nieuzasadnionej skargi przez kupującego, nie ma on prawa do zwrotu kosztów poniesionych w trakcie procesu reklamacji, jednocześnie dostawca nie jest uprawniony do zwrotu kosztów poniesionych po swojej  stronie (jeśli ze strony kupującego były: nawracające, pozornie bezzasadne roszczenia o reklamacje ,po których dostawca możne wywnioskować, że z jego strony było nadużycie prawa).

6.13.   Dostawca wyda kupującemu pisemne potwierdzenie przyjęcie zgłoszenia jego reklamacji, w której kupujący zawrze informacje na temat wady produktu oraz jaki sposób domaga się naprawy szkody.  Ponadto, dostawca wystawia potwierdzenie z datą realizacji reklamacji i sposobie likwidacji uszkodzenia, w tym potwierdzenia naprawy i czas jego trwania. W przypadku gdy dostawca nie przyjmie reklamacji wystawia pisemne uzasadnienie jej odmowy. Obowiązek ten odnosi się również do innych osób wyznaczonych do przeprowadzania napraw.

 

7. Ochrona danych osobowych

7.1.   Ochrona danych osobowych kupującego, który jest osobą fizyckzną są chronione ustawą nr 101//2000 Sb., o ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami.

7.2.   Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie  swoich danych osobowych: imię, adres, adres e-mail, numer telefonu. W przypadku zakupu jako osoba prawna dodatkowo udostępnia numer indyfikacyjny jednostki prawnej, numer identyfikacji podatkowej (zwanych dalej łącznie wszystkiego jako "dane osobowe").
.

7.3.   Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez dostawcę w celu realizacji praw i obowiązków umowy kupna - sprzedaży do celów prowadzenia konta użytkownika oraz w celu wysyłania informacji handlowych i informowania kupującego. 


7.4.   Kupujący jest świadomy, że zobowiązany jest do udzielania swoich danych osobowych (przy rejestracji konta użytkownika przy zamawianiu ze strony internetowej) poprawnie oraz niezwłocznie poinformować swojego dostawcę jeśli nastąpią zmiany w danych osobowych.


7.5.   Informacje o Twoich zamówieniach (są one niezbędne do zapewnienia dostaw towarów, obsługi oraz reklamacji, itp.) są przechowywane w bezpiecznej bazie danych i nie są ujawniane osobom trzecim. Dane osobowe przetwarzane są na czas nieokreślony. Dane osobowe będą przetwarzane elektronicznie automatyczny sposób lub w formie drukowanej niezautomatyzowanego.

7.6.   Kupujący potwierdza, że podane dane osobowe są prawdziwe oraz, że został poinformowany, o dobrowolnym podaniu danych osobowych

7.7.   W przypadku gdy kupujący podejrzewa, że przetwarzanie jego danych osobowych przez dostawcę jest sprzeczne z ochroną prywatności i życia osobistego kupującego lub niezgodne z prawem, zwłaszcza jeśli dane osobowe są nieprawidłowo wykorzystywane nabywca może:

7.7.1. zwrócić się do dostawcy o wyjaśnienie

7.7.2.  wymagać od dostawcy naprawienia sytuacji. W szczególności, może dotyczyć zablokowania, korekcji, dodania lub zniszczenia danych osobowych. Jeżeli żądanie kupującego, zgodnie z poprzednim zdaniem, jest uzasadnione, dostawca usunie problem. Jeżeli dostawca nie zastosuje się do żądania, kupujący ma prawo do odwołania się bezpośrednio do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy przepis nie ma wpływu na prawo kupującego do kontaktu z  Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.8.   Jeśli kupujący prosi o informacje na temat przetwarzania danych osobowych, dostawca jest zobowiązany do dostarczenia informacji.

7.9.   Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących towarów, usług lub  przedsiębiorstwa na elektroniczny adres kupującego i zgadza się na  otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

7.10.    Zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych lub na utrzymywanie kontaktu, klient może w każdej chwili wycofać wysyłając wiadomość e-mail do info@prusa3d.com lub powiadomić dostawcę telefonicznie.

 

7. 11.  Przesłanie informacji handlowych i przechowywania plików cookies.

7.12.   Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących towarów, usług lub na temat sprzedającego na adres e-mail kupującego oraz wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od sprzedającego na elektroniczny adres kupującego.

7.13.   Kupujący zobowiązuje się do przechowywania plików cookies na swoim komputerze. Jeśli zakup jest wykonany na stronie internetowej, sprzedający jest zobowiązany do wykonania umowy, bez przechowywania plików tzw. cookies na komputerze kupującego, kupujący może w każdej chwili się wycofać na podstawie poprzedniego zdania.

 

8. Końcowe postanowienia

8.1.  Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu sklepu są nieprawidłowe lub nieważne, w miejscu nieprawidłowych przepsów pojawi się przepis, którego znaczenie będzie jak najbliższe poprzedniemu. Nieważność lub nieprawidłowość przepisów nie narusza pozostałych.


8.2.   Umowa kupna - sprzedaży, w tym warunki sklepu są archiwizowane przez dostawcę formie elektronicznej i nie są dostępne.