WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

OVERVIEW

Niniejsza strona jest własnością firmy Prusa Research a.s., ul. Partyzánská 188/7A, 17000, Praha 7, Republika Czeska, numer VAT (NIP) CZ06649114. Na tej stronie pojęcia "my", "nas" i "nasze" odnoszą się do Prusa Research a.s. . Prusa Research a.s. udostępnia Użytkownikowi niniejszą Stronę, włącznie z informacjami, narzędziami i usługami w niej zawartymi pod warunkiem akceptacji wszystkich warunków, zasad, polityk i ogłoszeń umieszczonych tutaj.

Korzystając z naszej strony i/lub dokonując zakupów, korzystają Państwo z naszych "Usług" i zgadzają się Państwo na związanie warunkami korzystania zawartymi w niniejszym dokumencie ("Warunki Użytkowania", "Warunki"), włączając w to dodatkowe warunki i zasady i polityki zawarte w niniejszym dokumencie i/lub dostępnych pod hiperłączami. Niniejsze Warunki mają nieograniczone zastosowanie wobec Użytkowników, którzy przeglądają, dostarczają, korzystają, są klientami i/lub dystrybutorami treści

Prosimy uważnie zapoznać się z niniejszymi Warunkami przed wejściem lub korzystaniem z naszej strony. Korzystając z jakiejkolwiek części naszej Strony, zgadzają się Państwo na związanie warunkami korzystania zawartymi w niniejszym dokumencie ("Warunki Użytkowania", "Warunki"). Jeśli nie wyrażacie Państwo zgody na związanie poniższymi warunkami korzystania ze Strony, prosimy z niej nie korzystać i używać żadnych z usług. Jeśli niniejsze Warunki są uważane za ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszych Warunków.

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia dodawane do naszego sklepu podlegają również niniejszym Warunkom. W każdej chwili mogą Państwo sprawdzić najnowszą wersję Warunków na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zamiany dowolnej części niniejszych Warunków, publikując aktualizacje i/lub zmiany na naszej stronie internetowej. Państwa obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie tej strony w poszukiwaniu zmian. Dalsze korzystanie z witryny lub dostęp do niej po opublikowaniu jakichkolwiek zmian stanowi akceptację tych zmian.

SEKCJA 1 - WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

Zgadzając się na niniejsze Warunki Użytkowania, oświadczają Państwo, że osiągnęli co najmniej wiek pełnoletności w swoim stanie lub miejscu zamieszkania lub są Państwo w wieku pełnoletności w swoim stanie lub miejscu zamieszkania i wyrazili Państwo zgodę na dostęp dowolnej osobie niepełnoletniej, nad którą sprawujecie opiekę, na korzystanie z tej witryny.

Użytkownik nie może wykorzystywać naszych produktów do nielegalnych lub nieautoryzowanych celów, ani też nie może, w ramach korzystania z Usługi, naruszać jakichkolwiek przepisów prawnych obowiązujących w danej jurysdykcji (w tym między innymi praw autorskich).

Użytkownik nie może przesyłać żadnych robaków ani wirusów ani żadnego kodu o charakterze destrukcyjnym.

Złamanie lub naruszenie któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe zaprzestanie świadczenia Usług.

SEKCJA 2 - WARUNKI OGÓLNE

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usługi każdemu z dowolnego powodu w dowolnym momencie

Użytkownik rozumie, że jego treści (nie zawierające informacji o karcie kredytowej) mogą być przesyłane niezaszyfrowane i obejmują (a) transmisje w różnych sieciach; oraz (b) zmiany w celu dostosowania się i dopasowania do wymagań technicznych związanych z łączeniem sieci lub urządzeń. Dane karty kredytowej są zawsze szyfrowane podczas przesyłania przez sieci

Użytkownik zgadza się nie powielać, duplikować, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać żadnej części Usługi, korzystania z Usługi ani dostępu do Usługi ani żadnego kontaktu zawartego w Witrynie, za pośrednictwem której świadczona jest Usługa, bez wyraźnej pisemnej zgody od nas.

Nagłówki użyte w niniejszej Umowie zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody i nie ograniczają ani nie wpływają w żaden inny sposób na niniejsze Warunki.

SSEKCJA 3 - DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I AKTUALNOŚĆ INFORMACJI

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje udostępnione na tej stronie nie są dokładne, pełne ani aktualne. Materiały na tej stronie są podawane wyłącznie w celach informacyjnych i nie powinny być traktowane jako jedyne podstawy do podejmowania decyzji bez korzystania z podstawowych, dokładniejszych, pełniejszych lub bardziej aktualnych źródeł informacji. Wszelkie opieranie się na materiałach zawartych na tej stronie odbywa się na własne ryzyko.

Ta strona może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne mogą nie być aktualne i służą jedynie jako punkt odniesienia. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania zawartości tej witryny w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji na naszej stronie. Użytkownik zgadza się z obowiązkiem monitorowania zmian na naszej stronie.

SEKCJA 4 - ZMIANY W USŁUGACH I CENACH

Ceny naszych produktów podlegają zmianom bez powiadomienia.

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub jakiejkolwiek jej części lub treści) w dowolnym czasie i bez powiadomienia.

Nie ponosimy wobec Użytkownika ani osób trzecich odpowiedzialności za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

SEKCJA 5 - PRODUKTY LUB USŁUGI (jeśli dotyczy)

Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem strony internetowej. Te produkty lub usługi mogą mieć ograniczone ilości i podlegają zwrotowi lub wymianie wyłącznie zgodnie z naszą Polityką Zwrotów.

Dokładamy wszelkich starań, aby wyświetlać tak dokładnie, jak to możliwe kolory i obrazy naszych produktów, które pojawiają się w sklepie. Nie możemy zagwarantować, że wyświetlacz Państwa komputera będzie dokładnie odwzorowywał barwy.

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie zobowiązujemy się do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub Usług dowolnej osobie i do dowolnego regionu geograficznego lub jurysdykcji. Możemy korzystać z tego prawa w każdym indywidualnym przypadku. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości oferowanych przez nas produktów lub usług. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym czasie i bez powiadomienia, według naszego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania oferowania jakiegokolwiek produktu w dowolnym czasie. Każda oferta jakiegokolwiek produktu lub usługi dokonanej na tej stronie jest nieważna tam, gdzie jest zabroniona.

Nie gwarantujemy, że jakość produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez Użytkownika spełni Jego oczekiwania lub że wszelkie błędy w Usłudze zostaną naprawione.

SEKCJA 6 - DOKŁADNOŚĆ INFORMACJI ROZLICZENIOWYCH

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia dowolnego zamówienia. Możemy, według naszego wyłącznego uznania, ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez to samo konto klienta, tę samą kartę kredytową i/lub zamówienia, które używają tego samego rachunku i/lub adresu wysyłki. W przypadku, gdy dokonamy zmiany lub anulujemy zamówienie, możemy próbować powiadomić Cię, kontaktując się używając adresu e-mail i/lub adresu rozliczeniowego / numeru telefonu podanego w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazywania zamówień, które według naszej wyłącznej opinii wydają się być składane przez dealerów, odsprzedawców lub dystrybutorów.

Użytkownik zgadza się na dostarczanie aktualnych, kompletnych i dokładnych informacji o zakupie i koncie dla wszystkich zakupów dokonanych w naszym sklepie. Użytkownik zgadza się niezwłocznie zaktualizować swoje konto i inne informacje, w tym adres e-mail i numery kart kredytowych oraz daty ważności, abyśmy mogli sfinalizować transakcje i skontaktować się w razie potrzeby.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy zapoznać się z naszą Polityką zwrotów.

SEKCJA 7 - NARZĘDZIA DODATKOWE

Możemy zapewnić Użytkownikowi dostęp do narzędzi stron trzecich, których nie monitorujemy ani nie mamy żadnej kontroli ani możliwości ich zmian.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi "takimi, jakimi są" i "w takiej formie, w jakiej są dostępne" bez żadnych gwarancji, oświadczeń lub warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez żadnej zachęty do korzystania z nich. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej z korzystania z opcjonalnych narzędzi stron trzecich.

Każde użycie opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem Witryny odbywa się na własne ryzyko, a Użytkownik powinien upewnić się, że zna i akceptuje warunki, na jakich narzędzia są dostarczane przez odpowiednich dostawców zewnętrznych.

Możemy również w przyszłości oferować nowe usługi i/lub funkcje za pośrednictwem strony internetowej (w tym wydawanie nowych narzędzi i zasobów). Takie nowe funkcje i/lub usługi również podlegają niniejszym Warunkom Użytkowania.

SEKCJA 8 - LINKI STRON TRZECICH

Niektóre oferowane przez nas treści, produkty i usługi mogą zawierać materiały od stron trzecich.

Linki stron trzecich umieszczone na Stronie mogą kierować Użytkownika do witryn stron trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie ponosimy odpowiedzialności za zbadanie lub ocenę treści lub ich zgodności, nie gwarantujemy ani nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności za materiały lub strony osób trzecich lub za jakiekolwiek inne materiały, produkty lub usługi stron trzecich.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek krzywdy lub szkody związane z zakupem lub użytkowaniem towarów, usług, zasobów, treści lub innych transakcji dokonanych w związku z witrynami stron trzecich. Prosimy zapoznać się dokładnie z zasadami i praktykami strony trzeciej i upewnić się, że zostały zrozumiane, zanim zostanie zawarta jakakolwiek transakcja. Skargi, roszczenia, obawy lub pytania dotyczące produktów stron trzecich powinny być kierowane do strony trzeciej.

SEKCJA 9 - KOMENTARZE UŻYTKOWNIKA, INFORMACJE ZWROTNE I INNE WNIOSKI

Jeśli, na naszą prośbę, Użytkownik wyśle określony wniosek (na przykład zgłoszenia konkursowe) lub bez naszej zgody, Użytkownik przesyła kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, online, przez e-mail, pocztę lub w inny sposób (zwane łącznie "komentarzami"), to wyrażają tym samym zgodę na to, że możemy w dowolnym czasie, bez ograniczeń, edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać na dowolnym nośniku wszelkie Komentarze, które zostały nam przekazane. Nie jesteśmy zobowiązani (1) do utrzymywania Komentarzy w tajemnicy; (2) do wypłaty odszkodowania za jakiekolwiek Komentarze; lub (3) odpowiedzi na Komentarze.

Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować, edytować lub usuwać treści, które określamy według naszego wyłącznego uznania jako niezgodne z prawem, obraźliwe, mające charakter pogróżek, oszczercze, zniesławiające, pornograficzne, nieprzyzwoite lub w inny sposób kontrowersyjne lub naruszające własność intelektualną dowolnej strony lub niniejsze Warunki.

Użytkownik oświadcza, że przesyłane Komentarze nie naruszają żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowych lub innych praw osobistych lub praw własności. Użytkownik oświadcza również, że przesyłane Komentarze nie będą zawierały zniesławiających lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obraźliwych lub nieprzyzwoitych materiałów ani wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które może w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej. Użytkownik nie może używać fałszywego adresu e-mail, udawać, że jest kimś innym niż on sam, ani w inny sposób wprowadzać w błąd nas lub stron trzecich w odniesieniu do źródła wszelkich komentarzy. Użytkownik ponowi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie komentarze i ich szczegółowość. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności ani winy za jakiekolwiek Komentarze przesłane przez Użytkownika lub jakiekolwiek strony trzecie.

SEKCJA 10 - INFORMACJE OSOBISTE

Podanie danych osobowych przez sklep podlega naszej Polityce prywatności. Polityka prywatności.

SEKCJA 11 - BŁĘDY, NIEDOKŁADNOŚCI I POMINIĘCIA

Na naszej stronie lub w Usługach mogą pojawić się czasami informacje, które zawierają błędy typograficzne, niedokładności lub pominięcia, które mogą odnosić się do opisów produktów, cen, promocji, ofert, kosztów wysyłki produktów, czasów transportu i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, niedokładności lub pominięć, a także do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Serwisie lub na powiązanych stronach internetowych są niedokładne w dowolnym momencie bez uprzedzenia (w tym po złożeniu zamówienia).

Nie zobowiązujemy się do aktualizacji, poprawiania ani wyjaśniania informacji w Serwisie lub na powiązanych stronach internetowych, w tym między innymi informacji o cenach, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Żadna określona data aktualizacji lub odświeżenia stosowana w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej nie powinna być traktowana jako wskaźnik tego, że wszystkie informacje w Serwisie lub na powiązanych stronach zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane.

SEKCJA 12 - ZABRONIONE WYKORZYSTANIE

Oprócz innych zakazów określonych w Warunkach, zabronione jest korzystanie z witryny lub jej zawartości: (a) w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem; (b) w celu nakłaniania innych do wykonania lub uczestniczenia w jakimkolwiek działaniu niezgodnym z prawem; (c) w celu naruszania międzynarodowego, federalnego, lokalnego lub stanowego przepisu, prawa, ustawy lub zarządzenia; (d) w celu naruszenia naszego prawa własności intelektualnej lub prawa własności intelektualnej osób trzecich; (e) w celu nękania, wykorzystywania, obrażania, krzywdzenia, zniesławiania, oczerniania, dyskredytowania, zastraszania lub dyskryminowania ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie lub niepełnosprawność; (f) w celu przedstawiania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) w celu przesyłania lub przekazywania wirusów lub jakiegokolwiek innego złośliwego kodu, który będzie lub może być używany w sposób, który wpłynie na funkcjonowanie lub działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych witryn lub Internetu; (h) w celu zbierania lub śledzenia danych osobowych innych osób; (i) w celu spamu, phishing, pharming, pretext, spider, crawl lub scrape; (j) w jakimkolwiek nieprzyzwoitym lub niemoralnym celu; lub (k) w celu zakłócania lub omijania zabezpieczenia Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do wyłączenia możliwości korzystania z Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej z powodu naruszenia którychkolwiek z zabronionych zastosowań.

SEKCJA 13 - WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie gwarantujemy, nie oświadczamy ani nie ponosimy odpowiedzialności za to, że korzystanie z naszych usług będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów.

Nie gwarantujemy, że wyniki, które można uzyskać z korzystania z usługi, będą dokładne lub wiarygodne.

Użytkownik bierze do wiadomości, że od czasu do czasu możemy usunąć usługę na czas nieokreślony lub anulować usługę w dowolnym czasie, bez powiadomienia.

Użytkownik wyraźnie zgadza się, że korzystanie z usługi lub niemożność korzystania z niej odbywa się na własne ryzyko. Usługa i wszystkie produkty i usługi dostarczone za pośrednictwem Usługi (z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych przez nas) są dostarczane "tak jak jest" i "w takiej formie, w jakiej są" do użytku Użytkownika, bez jakiejkolwiek reprezentacji, gwarancji lub warunków jakiegokolwiek rodzaju, wyrażonych lub domniemanych, w tym wszystkich domniemanych gwarancji lub warunków wartości handlowej, jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu i nienaruszalności.

W żadnym wypadku Prusa Research a.s., nasi dyrektorzy, pracownicy, współpracownicy, agenci, wykonawcy, stażyści, dostawcy, usługodawcy lub licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty, roszczenia lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, specjalne lub wszelkiego rodzaju szkody wtórne, w tym, między innymi, utracone korzyści, utracone przychody, utracone oszczędności, utratę danych, koszty wymiany lub jakiekolwiek podobne szkody, niezależnie od tego, czy wynikają one z Umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), odpowiedzialności z korzystania z którejkolwiek z usług lub produktów nabytych za pośrednictwem Usługi lub z jakiegokolwiek innego roszczenia związanego w jakikolwiek sposób z korzystaniem z usługi lub produktu, w tym między innymi z błędów lub pominięć w jakiejkolwiek treści, lub jakiekolwiek straty lub szkody wszelkiego rodzaju poniesionych w wyniku korzystania z Usługi lub jakiejkolwiek zawartości (lub produktu) opublikowanej, przesłanej lub udostępnionej w inny sposób za pośrednictwem usługi, nawet jeśli powiadomiono o ich możliwości. Ponieważ niektóre państwa lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody następcze lub przypadkowe, w takich państwach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność będzie ograniczona do maksymalnego dozwolonego przez prawo.

SEKCJA 14 - ODSZKODOWANIE

Użytkownik zgadza się wynagrodzić, bronić i zachować od szkody Prusa Research a.s. oraz spółki i podmioty zależne, stowarzyszone, partnerów, urzędników, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjodawców, usługodawców, podwykonawców, dostawców, stażystów i pracowników, od jakichkolwiek roszczeń lub żądań, w tym uzasadnionych kosztów obsługi prawnej, dokonywanych przez osoby trzecie z powodu lub w związku z naruszeniem przez Użytkownika niniejszych Warunków lub dokumentów włączonych przez odniesienie lub z naruszeniem jakiegokolwiek prawa lub praw osób trzecich.

SEKCJA 15 - ROZDZIELNOŚĆ

W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie będzie wykonalne w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a niewykonalna część będzie uważana za oddzieloną od niniejszych Warunków a takie ustalenie nie wpływa na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

SEKCJA 16 - ZAKOŃCZENIE OBOWIĄZYWANIA UMOWY

Zobowiązania i odpowiedzialność stron wynikłe przed datą wygaśnięcia pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej umowy dla wszystkich celów.

Niniejsze Warunki Użytkowania obowiązują, o ile nie zostaną rozwiązane przez Użytkownika lub przez nas. Użytkownik może wypowiedzieć niniejsze Warunki Użytkowania w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chce już korzystać z naszych Usług lub po zakończeniu korzystania z naszej Witryny.

Jeśli w naszym osądzie Użytkownik zawiedzie lub podejrzewamy, że nie spełnił któregokolwiek z warunków lub postanowień niniejszych Warunków, możemy również wypowiedzieć niniejszą Umowę w dowolnym momencie bez powiadomienia, a Użytkownik będziesz odpowiedzialny za wszystkie należne kwoty do daty zakończenia; i/lub możemy odmówić dostępu do naszych Usług (lub dowolnej ich części).

SEKCJA 17 - CAŁOŚĆ POROZUMIENIA

Nasze niewykonanie lub nieegzekwowanie jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.

Niniejsze Warunki oraz wszelkie zasady i zasady użytkowania opublikowane przez nas na tej stronie lub w związku z Usługą stanowią całość porozumienia między użytkownikiem a nami i regulują korzystanie przez Użytkownika z Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze lub jednoczesne umowy, komunikację i propozycje, ustne lub pisemne, między Użytkownikiem a nami (w tym między innymi wszelkie wcześniejsze wersje Warunków korzystania z Usługi).

Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszych Warunków nie mogą być interpretowane w odniesieniu do strony opracowującej.

SEKCJA 18 - OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

Spory związane z niniejszymi Warunkami rozstrzygane będą przez sąd w Czechach. Regulamin podlega prawu czeskiemu. Jeżeli mieszkasz w kraju innym niż Republika Czeska, mogą istnieć obowiązkowe przepisy dotyczące ochrony konsumenta, które dają Ci prawa oprócz tych zawartych w niniejszych warunkach i czeskich przepisach dotyczących ochrony konsumentów. Niniejsze Warunki nie mogą być w żaden sposób interpretowane jako ograniczające prawa tego rodzaju.

SEKCJA 19 - ZMIANY W WARUNKACH ŚWIADCZENIA USŁUG

W każdej chwili mogą Państwo sprawdzić najnowszą wersję Warunków Korzystania z Usług na tej stronie.

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, zmiany lub zamiany dowolnej części niniejszych Warunków Korzystania z Usług, publikując aktualizacje i zmiany na naszej stronie internetowej. Obowiązkiem Użytkownika jest okresowe sprawdzanie naszej strony internetowej pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do naszej witryny lub Usługi po zamieszczeniu jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach świadczenia usług oznacza akceptację tych zmian.

SEKCJA 20 - INFORMACJE KONTAKTOWE

Pytania o Warunki Świadczenia Usług powinny być wysyłane do nas na adres info@prusa3d.com.

OŚWIADCZENIE O PRYWATNOŚCI

SEKCJA 1 - CO ROBIMY Z PAŃSTWA INFORMACJAMI?

Kupując coś w naszym sklepie, w ramach procesu kupna i sprzedaży, zbieramy dane osobowe, które nam Państwo podają, takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy i adres e-mail.

Przeglądając nasz sklep, automatycznie otrzymujemy adres IP komputera, z którego Państwo korzystają, aby dostarczyć nam informacji, które pomagają nam poznać przeglądarkę i system operacyjny.

Marketing e-mailowy (jeśli dotyczy): za Państwa zgodą możemy wysyłać Państwu e-maile dotyczące naszego sklepu, nowych produktów i innych aktualizacji.

SEKCJA 2 - ZGODA

Jak otrzymujecie moją zgodę?

Kiedy podają Państwo nam dane osobowe w celu zakończenia transakcji, weryfikacji karty kredytowej, złożenia zamówienia, zorganizowania dostawy lub zwrotu zakupu to domniemamy, że zgadzają się Państwo na ich odebranie i wykorzystanie w tym konkretnym celu.

Jeśli poprosimy o Państwa dane osobowe z innego powodu, takiego jak marketing, poprosimy bezpośrednio o Państwa wyraźną zgodę lub zapewnimy możliwość odmowy.

Jak mogę wycofać swoją zgodę?

Jeśli po wyrażeniu zgody, zmienią Państwo zdanie, mogą Państwo wycofać zgodę na kontakt, dalsze gromadzenie, wykorzystywanie lub ujawnianie Państwa danych w dowolnym czasie, kontaktując się z nami pod adresem info@prusa3d.com lub wysyłając do nas list na adres: Prusa Research a.s., Partyzánská 188/7A, 17000, Praha 7, Czech Republic

SEKCJA 3 - UJAWNIENIE

Możemy ujawnić Państwa dane osobowe, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli naruszysz nasze Warunki Korzystania z Usług.

SEKCJA 4 - USŁUGI STRON TRZECICH

Zasadniczo strony trzecie, z których usług korzystamy, będą gromadzić, wykorzystywać i ujawniać informacje wyłącznie w zakresie niezbędnym do umożliwienia im świadczenia usług, które nam dostarczają.

Jednak niektórzy zewnętrzni dostawcy usług, tacy jak bramki płatności i inne podmioty przetwarzające transakcje płatnicze, mają własne zasady dotyczące prywatności w odniesieniu do informacji, które są im wymagane do realizacji transakcji związanych z zakupem.

W przypadku tych dostawców zalecamy zapoznanie się z ich polityką prywatności, aby zrozumieć, w jaki sposób dane osobowe będą przez nich przetwarzane.

W szczególności prosimy pamiętać, że niektórzy dostawcy mogą być zlokalizowani lub mają placówki, które znajdują się w innej jurysdykcji niż Państwo lub my. Jeśli więc zdecydujecie się Państwo na transakcję, która obejmuje usługi zewnętrznego usługodawcy, Państwa dane mogą podlegać prawom jurysdykcji, w której znajduje się usługodawca lub jego placówka.

Na przykład, jeśli Użytkownik znajduje się w Kanadzie, a transakcja jest przetwarzana przez bramkę płatności znajdującą się w Stanach Zjednoczonych, dane osobowe wykorzystywane w celu dokonania tej transakcji mogą zostać ujawnione zgodnie z przepisami obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych, w tym z ustawą Patriot Act.

Po opuszczeniu witryny naszego sklepu lub przekierowaniu na stronę lub aplikację osoby trzeciej, nie obowiązuje już niniejsza Polityka Prywatności ani Warunki Korzystania z naszej witryny.

Linki

Gdy klikają Państwo na linki w naszym sklepie, mogą one przekierować na strony inne od naszej. Nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności innych stron i zachęcamy do zapoznania się z ich oświadczeniami o ochronie prywatności.

SEKCJA 5 - BEZPIECZEŃSTWO

Aby chronić Państwa dane osobowe, podejmujemy niezbędne środki ostrożności i postępujemy zgodnie z najlepszymi praktykami branżowymi, aby upewnić się, że nie zostaną one utracone, niewłaściwie użyte, udostępnione, ujawnione, zmienione lub zniszczone.

Jeśli podasz nam informacje o karcie kredytowej, informacje są szyfrowane przy użyciu technologii Secure Socket Layer (SSL) i przechowywane z szyfrowaniem AES-256. Chociaż żadna metoda transmisji przez Internet lub pamięć elektroniczna nie jest w 100% bezpieczna, przestrzegamy wszystkich wymagań PCI-DSS i wdrażamy dodatkowe ogólnie akceptowane standardy branżowe.

SEKCJA 6 - PLIKI COOKIES

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Korzystając z niej i zgadzając się na te zasady, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie zgodnie z warunkami tej polityki.

SEKCJA 8 - PEŁNOLETNIOŚĆ

Korzystając z tej witryny, Użytkownik oświadcza, że ma przynajmniej pełnoletniość w swoim miejscu zamieszkania, lub że jest pełnoletni w swoim miejscu zamieszkania i wyraża zgodę na korzystanie z tej strony swoim podopiecznym.

SEKCJA 9 - ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie, dlatego prosimy o jej częste przeglądanie. Zmiany i wyjaśnienia zaczną obowiązywać natychmiast po ich zamieszczeniu na stronie internetowej. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w tych zasadach, powiadomimy Państwa, że został on zaktualizowany, aby wiedzieli Państwo jakie informacje zbieramy, w jaki sposób je wykorzystujemy oraz w jakich okolicznościach, jeśli w ogóle, używamy i/lub ujawniamy to.

Jeśli nasz sklep zostanie przejęty lub połączony z inną firmą, Państwa dane mogą zostać przekazane nowym właścicielom, abyśmy mogli nadal sprzedawać Państwu produkty.

PYTANIA I INFORMACJE KONTAKTOWE

Jeśli chcą Państwo: uzyskać dostęp, poprawić, zmienić lub usunąć wszelkie Państwa dane osobowe, które posiadamy, zarejestrować skargę lub po prostu uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt się z naszym Specjalistą ds. Zgodności z Polityką Prywatności pod adresem info@prusa3d.com lub pocztą w Prusa Research a.s.

[Re: Specjalista ds. Zgodności z Polityką Prywatności]

[Prusa Research a.s., Partyzánská 188/7A, 17000, Praha 7, Czech Republic]

Zwroty

Aby zwrócić produkt, prosimy przesłać go na adres: Prusa Research a.s., Partyzánská 188/7A, 17000, Praha 7, Czech Republic.

Będą Państwo odpowiedzialni za opłacenie kosztów wysyłki związanych z odesłaniem przedmiotu. Koszty wysyłki nie podlegają zwrotowi. Jeśli otrzymają Państwo zwrot kosztów, koszt wysyłki zwrotnej zostanie odjęty od kwoty zwrotu.

Ważność naszej polityki zwrotów to 14 dni. Jeśli od Państwa zakupu minęło 14 dni, niestety nie możemy zaoferować zwrotu lub wymiany.

Aby mieć prawo do zwrotu, przedmiot musi być nieużywany i w takim stanie, w jakim został dostarczony. Musi być również w oryginalnym opakowaniu.

Dodatkowe przedmioty niepodlegające zwrotowi:

  • Karty podarunkowe
  • Oprogramowanie oferowane w formie do pobrania

Aby dokonać zwrotu, wymagamy pokwitowania lub dowodu zakupu.

Istnieją pewne sytuacje, w których przyznawane są tylko częściowe zwroty kosztów: (jeśli dotyczy)

Wszelkie przedmioty nieznajdujące się w stanie oryginalnym, uszkodzone lub z brakującymi częściami wynikającymi nie z naszych błędów.

Wszelkie przedmioty zwracane po upływie okresu 14 dni od dostawy.

Zwrot gotówki (refundacja) (jeśli dotyczy)

Po otrzymaniu i sprawdzeniu zwrotu, wyślemy Państwu e-mail z powiadomieniem, że otrzymaliśmy zwrócony przedmiot. Powiadomimy również o zatwierdzeniu lub odrzuceniu zwrotu pieniędzy.

Jeśli otrzymają Państwo potwierdzenie refundację, zostanie on przetworzony, a kwota zostanie automatycznie przyznana do Państwa kredytowej lub metody płatności użytej przy zakupie w ciągu określonej liczby dni.

Spóźnione lub brakujące refundacje (jeśli dotyczy)

Jeśli nie otrzymali Państwo jeszcze zwrotu pieniędzy, najpierw prosimy sprawdzić ponownie swoje konto bankowe.

Następnie prosimy skontaktować się z wystawcą karty kredytowej. Zanim zwrot zostanie oficjalnie przyznany, może minąć trochę czasu.

Następnie prosimy skontaktować się ze swoim bankiem. Zwykle przed zaksięgowaniem zwrotu upływa trochę czasu.

Jeśli zrobili Państwo to wszystko i nadal nie otrzymali Państwo zwrotu pieniędzy, prosimy o kontakt z nami pod adresem info@prusa3d.com.

Przedmioty przecenione (jeśli dotyczy)

Tylko przedmioty w cenach regularny podlegają zwrotom. Niestety nie refundujemy zakupów przedmiotów przecenionych (promocyjnych).

Wymiany (jeśli dotyczy)

Wymieniamy tylko przedmioty, które są wadliwe lub uszkodzone. Jeśli chcą Państwo wymienić na ten sam przedmiot, prosimy o e-mail na adres info@prusa3d.com i wysłanie przedmiotu na adres: Prusa Research a.s., Partyzánská 188/7A, 17000, Praha 7, Czech Republic.

Podarunki

Jeśli przedmiot został oznaczony jako prezent przy zakupie i wysłany bezpośrednio do Ciebie, otrzymają Państwo kredyt podarunkowy na wartość zwrotu. Po otrzymaniu zwróconego przedmiotu otrzymają Państwo pocztą elektroniczną bon prezentowy.

Jeśli przedmiot nie został oznaczony jako prezent przy zakupie lub obdarowujący otrzymał zamówienie, które zostało przekazane Państwu w późniejszym terminie, wyślemy zwrot pieniędzy do osoby udzielającej prezentu, a ta osoba dowie się o Państwa zwrocie.

Wysyłka

Czas, jaki może upłynąć, zanim wymieniony produkt dotrze do Państwa, może się różnić w zależności miejsca Państwa zamieszkania.

Jeśli wysyłają Państwo przedmiot o wartości przekraczającej 75 USD, warto rozważyć skorzystanie z możliwej do śledzenia przesyłki lub zakupu ubezpieczenia przesyłki. Nie gwarantujemy, że otrzymamy Państwa zwrócony przedmiot.