Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

Zgodnie z art. 4, par. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Prusa Research a.s., nr VAT CZ06649114, zarejestrowana pod adresem Partyzanska 188/7A, Praga, Republika Czeska, (zwany dalej "Administratorem").

Dane kontaktowe Administratora:
Adres: Partyzanska 188/7A, Praga, Republika Czeska

E-mail: info@prusa3d.com

Telefon: +420 222 263 718

Dane osobowe należy zdefiniować jako wszystkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności poprzez powiązanie z określonym identyfikatorem, takim jak nazwa, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator sieci lub jedna (lub więcej) charakterystycznych cech fizycznych, fizjologicznych, tożsamości genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej takiej osoby. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Możesz skontaktować się z nim poprzez e-mail na adres dpo@prusa3d.com z sugestiami i uwagami dotyczącymi Twojego konta i danych osobowych.

II. Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe przekazane przez Ciebie (dalej: "Użytkownik") lub dane osobowe, które Administrator otrzymał w związku z realizacją zamówienia przez Użytkownika. Administrator przetwarza dane identyfikacyjne i kontaktowe Użytkownika, a także wszelkie informacje wymagane do realizacji zamówienia.

III. Uzasadnienie prawne, zakres i cel przetwarzania danych osobowych

Prawne przyczyny przetwarzania danych osobowych:

 • wykonanie umowy między użytkownikiem a administratorem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO
 • Zasadne zainteresowanie Administratora bezpośrednim marketingiem (szczególnie w przypadku wysyłania powiadomień i biuletynów e-mail) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO
 • Uzyskanie zgody użytkownika na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego (w szczególności wysyłania powiadomień i biuletynów e-mail) zgodnie z art. 6 , § 1 (a) RODO w związku z § 7 ust. 2 ustawy nr 480/2004 Dz. w sprawie niektórych usług społeczeństwa informacyjnego i zmian niektórych ustaw - w przypadku braku zamówienia towarów i / lub usług.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • wypełnienia zlecenia użytkownika i korzystania z praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego między Użytkownikiem i Administratorem. Podczas procesu przetwarzania zamówienia od Użytkownika wymaga się podania danych osobowych w celu pomyślnego wykonania zamówienia (imię, nazwisko, adres i dane kontaktowe). Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do zawarcia i wykonania umowy. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy ani jej wykonanie.
 • Wysyłanie powiadomień i biuletynów e-mail oraz wykonywanie innych działań marketingowych.
 • Korzystanie z innych usług i stron internetowych dostarczanych przez Administratora.
 • Nie ma automatycznego indywidualnego podejmowania decyzji przez Administratora w rozumieniu art. 22 RODO. Użytkownik świadomie wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tych celach.

IV. Okres przechowywania danych

Administrator przechowuje dane osobowe:

 • Przez czas niezbędny do wykonania praw i obowiązków wynikających ze stosunku prawnego między użytkownikiem a Administratorem oraz dochodzenia roszczeń wynikających z tych stosunków prawnych (przez okres 15 lat od wypowiedzenia lub wygaśnięcia umowy/umów)
 • Do czasu, aż zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych zostanie odwołana, maksymalnie do 15 lat, jeżeli dane osobowe będą przechowywane na podstawie zgody.
 • Po upływie okresu przechowywania danych Administrator usunie dane osobowe.

V. Osoby mające dostęp do danych osobowych (podwykonawcy Administratora, pośrednicy)

Osoby mające dostęp do danych osobowych to osoby fizyczne:

 • Uczestniczące w dostarczaniu towarów / świadczeniu usług / przetwarzaniu płatności na podstawie umowy
 • Zarządzające sklepem internetowym i innymi usługami związanymi z prowadzeniem sklepu internetowego
 • Zarządzające usługami marketingowymi
 • Administrator nie ma zamiaru udostępniać danych osobowych użytkowników w kraju spoza Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowej.

Serwisy zapewniające usługi marketingowe i wspierające

 • Google Analytics - przechowuje pliki cookie i statystyki użytkowania stron internetowych
 • Google AdWords - przechowuje pliki cookie i statystyki użytkowania stron internetowych
 • Facebook - przechowuje pliki cookie i statystyki statystyki użytkowania stron internetowych
 • Hotjar - przechowuje pliki cookie i statystyki użytkowania stron internetowych
 • Livechatinc.com - przechowuje pliki cookie i statystyki użytkowania stron internetowych

VI. Prawa użytkownika

Oparte na warunkach określonych w RODO użytkownik ma:

 • Prawo do dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 rozporządzenia RODO
 • Prawo do edycji danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO,
 • Lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO.
 • Prawo do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na mocy art. 21 RODO
 • Prawo do przekazywania danych zgodnie z art. 20 RODO
 • Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda użytkownika może zostać wycofana elektronicznie lub fizycznie - wysyłając wiadomość e-mail lub list do Administratora, jak opisano w Części I niniejszych warunków. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę w swoim koncie użytkownika. Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do Biura Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że naruszono jego prywatność.

VII. Warunki bezpieczeństwa danych osobowych

Administrator oświadcza, że podjęto wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych.

Administrator przedsięwziął środki techniczne w celu zabezpieczenia przechowywanych danych i wszelkich nośników informacji zawierających dane osobowe przechowywane w formie listy, w szczególności w postaci zabezpieczonego / szyfrowanego dostępu do sieci, szyfrowania haseł klienta w bazie danych, regularnego aktualizowania zabezpieczeń i przeprowadzania regularnych kopii zapasowych systemu. Administrator oświadcza, że tylko upoważnieni pracownicy mają dostęp do danych osobowych.

VIII. Postanowienia końcowe

Przez złożenie zamówienia za pomocą internetowego formularza, użytkownik potwierdza, że zna warunki ochrony danych osobowych i że akceptuje je w całości. 

Użytkownik zgadza się na te warunki, zaznaczając odpowiednie pole w internetowym formularzu zamówienia. Zaznaczając to pole, użytkownik potwierdza, że zna warunki ochrony danych osobowych i że akceptuje je w całości.
Administrator jest uprawniony do zmiany tych warunków w dowolnym czasie. Nowa wersja warunków zostanie opublikowana w internecie co najmniej 7 dni przed wejściem w życie.

Te warunki i postanowienia wchodzą w życie w dniu 25. maja 2018 roku.